OGÓLNE WARUNKI UMOWY

z dnia 01/01/2023

 

 • §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do sprzedaży, transportu i montażu przedmiotu umowy przez Jakuba Sarzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą QBA Jakub Sarzyński wpisaną do Rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9551951569 zwany dalej „Wykonawcą”,

 

„Zamawiający” oznacza klienta:

 

 1. a) przedsiębiorcę: podmiot będący drugą Stroną Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. b) konsumenta: osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży i/lub dostawy i montażu z Wykonawcą w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, zawodową.
 3. Ogólne Warunki Umowy stanowią integralną część Umowy sprzedaży wraz z wybraną usługą: dostawą i/lub montażem zwanej dalej „Umową” zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, określającą szczegółowe zasady zawarcia Umowy oraz prawa i obowiązki Stron.
 4. OWU dostępne są na stronie internetowej www.domydrewnianeszczecin.pl

 

 • §2

DEFINICJE

Użyte w OWU oraz w Umowie pojęcia oznaczają:

 

 1. Warunki Sprzedaży lub Ogólne Warunki Sprzedaży to niniejsze ogólne warunku sprzedaży.
 2. Umowa - to pisemna umowa dotycząca sprzedaży wraz z wybraną usługą dostawy i/lub montażu przedmiotu umowy zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zawierająca odwołanie do Warunków Sprzedaży.
 3. Strona lub Strony to odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający.
 4. Przedmiot umowy – w Umowie także pod nazwą „dom”, „domek” – oznacza architekturę, której podstawą są drewniane elementy konstrukcyjne, mogą nimi być domki całoroczne, letniskowe, narzędziowe i dziecięce, garaże, wiaty oraz sauny.
 5. Montaż – to składanie konstrukcji drewnianej przez wyspecjalizowanych montażystów.
 6. Dostawa – transport wszystkich elementów przedmiotu umowy odpowiednio przystosowany do przewozu drewna.
 7. Lokalizacja nieruchomości Zamawiającego - nieruchomość stanowiąca własność Zamawiającego.
 8. Projekt – rysunek, dokumentacja techniczna obrazująca ideę wykonania przedmiotu umowy.
 9. Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, trzęsienie ziemi, huragan, wichura, gwałtowne śnieżyce, powódź, epidemia, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; blokady i inne skutki niepokojów społecznych;
 10. Przygotowanie obiektu - to przygotowanie przez Zamawiającego odpowiedniego podłoża pod domek wraz z zachowaniem odpowiednich odległości w celu rozładowania elementów przedmiotu umowy.

 

 • §3

PROJEKT

 1. Zamawiający wskazuje projekt spośród katalogu projektów domków wskazanych na stronie internetowej Wykonawcy tj. www.domydrewnianeszczecin.pl
 2. Wykonawca może uwzględnić indywidualne, niestandardowe zmiany lub przygotować w całości nowy projekt na życzenie Zamawiającego wyłącznie na jego koszt i ryzyko.
 3. W razie naniesienia indywidualnych, niestandardowych zmian lub przygotowania w całości nowego projektu Wykonawca zastrzega, że w związku z tym realizacja Umowy może ulec wydłużeniu.
 4. Wykonawca przesyła Zamawiającemu na wskazany przez niego adres e-mail projekt domku celem jego akceptacji. Akceptacja projektu przez Zamawiającego jednoznaczna jest z wyrażeniem zgody na podjęcie dalszych działań przez Wykonawcę w celu realizacji umowy. Brak akceptacji projektu przez Zamawiającego uniemożliwia wykonanie umowy.
 5. Wymiary Domku określone w Umowie są obrysowaniem zewnętrznym Domków.

 

 • §4

TRANSPORT

 1. Opcja: transport i montaż

1) Wykonawca we własnym zakresie zapewni osoby do rozładowania, ustawienia i zamontowania przedmiotu umowy.

2) Wykonawca odpowiada za transport wszystkich elementów przedmiotu umowy. Wykonawca posiada środek transportu odpowiednio przystosowany do przewozu drewna i innych elementów składających się na przedmiot umowy.

3) Wykonawca odpowiada za rozładunek przedmiotu umowy z uwzględnieniem obowiązku Zamawiającego wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu tj. umożliwienia dojazdu samochodem ciężarowym do miejsca montażu przedmiotu umowy wskazanego przez Zamawiającego z uwzględnieniem odległości, do której możliwy jest dojazd samochodem ciężarowym. Odległość samochodu ciężarowego od miejsca montażu nie może być większa niż 10 metrów.

 1. Opcja: wyłącznie transport

1) Wykonawca odpowiada za transport wszystkich elementów przedmiotu umowy. Wykonawca posiada środek transportu odpowiednio przystosowany do przewozu drewna i innych elementów składających się na przedmiot umowy.

2) Wykonawca nie odpowiada za rozładowanie elementów przedmiotu umowy jak i montaż domku.

3) Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt zapewni osoby do rozładowania, ustawienia i zamontowania Domku.

4) Zamawiający odpowiada za prawidłowe i bezszkodowe rozładowanie elementów przedmiotu umowy.

5) W celu rozładowania towaru Zamawiający może zamówić od Wykonawcy specjalistyczny sprzęt konieczny do rozładunku przedmiotu umowy tj. wózek widłowy, ładowarkę o odpowiednim udźwigu i inne.

6) Zamawiający dokonując rozładunku musi zapewnić odpowiedni sprzęt uwzględniający minimum 4 tony udźwigu lub minimum dwie osoby (z uwzględnieniem odpowiednich warunków fizycznych potrzebnych do dokonania czynności rozładunku), które wykonają bezszkodowy rozładunek.

7) Zamawiający zobowiązany jest zapewnić siły do rozładunku, dzięki którym wykona rozładunek w maksymalnym czasie 2 godzin. Po upływie tego czasu Wykonawca nalicza karę umowną 50 złotych za godzinę postoju kierowcy wraz z kosztami postoju samochodu według stawek firmy transportowej.

 1. Opcja: odbiór bez montażu

1) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy.

2) Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego transportu przedmiotu umowy z siedziby Wykonawcy i rozładunku w miejscu montażu wskazanego w Umowie.

3) Zamawiający dokonuje załadunku przedmiotu umowy na podstawiony przez Zamawiającego środek transportu.

4) Wykonawca może odmówić wydania przedmiotu umowy celem załadunku, jeżeli podstawiony transport nie spełnia wymagań tj.:

- komplet elementów składowych domku jest większy od naczepy,

- możliwy sposób załadunku stwarza wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia elementów składowych domku tj. nie ma możliwości załadunku od tyłu naczepy, z uwagi na zbyt długie elementy.

- wyłącznym wymogiem jest załadunek boczny obustronny całego kompletu.

5) Zamawiający, któremu odmówiono załadunku na wskazany pojazd zobowiązany jest do podstawienia innego transportu.

6) Zamawiający dokonujący czynności załadunku i rozładunku zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia przedmiotu umowy, weryfikacji wszystkich elementów pod względem uszkodzeń, zniszczeń itp.

7) Wykonawca może odmówić montażu uszkodzonych, zniszczonych elementów przewożonych we własnym zakresie przez Zamawiającego.

8) Niespełnienie warunków załadunkowych przez Zamawiającego dokumentowane jest zdjęciami wykonanymi przez pracowników Wykonawcy.

9) Wykonanie załadunku przez Zamawiającego, mimo stwierdzenia poważnego uchybienia odbywa się na wyłączne ryzyko Zamawiającego.

 1. Niezależnie od wybranej opcji Zamawiający oświadcza, iż możliwy jest dojazd samochodem ciężarowym do miejsca montażu domu wskazanego przez Zamawiającego. Odległość, od której możliwy jest dojazd samochodem ciężarowym nie może być większa niż 10 metrów od miejsca montażu. W przypadku, gdyby odległość od miejsca montażu niemożliwy byłby dojazd samochodem ciężarowym do 10 metrów od miejsca montażu Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej 50 zł/h pracy montażysty przy rozładunku. Jednocześnie w przypadku braku możliwości dojazdu samochodu ciężarowego do miejsca montażu domu na odległość mniejszą niż 25 metrów, Zamawiający wyraża zgodę na nieterminowe zakończenie prac.
 2. W przypadku braku odbioru wyprodukowanego towaru Wykonawcy (w odpowiednio uzgodnionym terminie) przez Zamawiającego zostanie naliczona kara związana z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami magazynowania produktu w wysokości 0,05 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki odbioru domku z magazynu. Maksymalny termin magazynowana wynosi 60 dni. Po upływie tego terminu Umowę uznaję się na niewykonaną z winy Zamawiającego.
 3. W przypadku niezamówienia usługi montażu, zakupione elementy domku nie zawierają zestawu montażowego, łączników monterskich tj. gwoździe, śruby itp.
 4. Wskazówki i instrukcja montażu zostaną przekazane na życzenie Zamawiającego.

 

 • §5

PODŁOŻE

 1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania na terenie montażu właściwego podłoża pod montaż domku tj. zakup oraz ułożenie odpowiedniej liczby bloczków M6 (38x24x12cm).
 2. Zamawiający oświadcza, iż na nieruchomości, na której posadowiony ma być dom, znajduje się wystarczająco dużo miejsca na montaż domu, z jednoczesnym uwzględnieniem 0,5m obowiązku zachowania niezabudowanej przestrzeni licząc od każdej ściany zewnętrznej, celem zapewnienia prawidłowego dostępu podczas montażu i impregnacji domu.
 3. Zamawiający odpowiada za wszelkie prace przygotowawcze, dokumentację prawnobudowlaną, dokonania odpowiednich czynności wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane konieczne do zamontowania domków na nieruchomości Zamawiającego.
 4. Zamawiający modyfikując domek i wprowadzając indywidualne zmiany odpowiada za jego wytrzymałość i konstrukcję. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany jakie wprowadził Zamawiający.
 5. Zamawiający wprowadzając indywidualne zmiany projektu odpowiedzialny jest za weryfikację czy domek nie podlega wówczas wymogom koniecznym do uzyskania pozwolenia, zezwolenia, decyzji czy zgód organów administracji publicznej.
 6. Umowa nie obejmuje wykonania i kontroli jakości podłoża. Wykonawca nie odpowiada za wadliwie wykonane podłoże przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca wskazuje wyłącznie na standardowe wytyczne podłoża jakie wymagane są do danego rodzaju przedmiotu umowy tj.:
 8. a) jeżeli inwestycja Zamawiającego posiada projekt, podłoże powinno być wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wytycznymi kierownika budowy.
 9. b) jeżeli Zamawiający nie posiada projektu budowlanego zobowiązany jest we własnym zakresie potwierdzić poprawność techniczną wykonanego podłoża z fachowcami w tym zakresie zgodnie ze sztuką budowlaną lub skorzystać w pełnym zakresie z usług takich specjalistów.
 10. c) Zamawiający powinien uwzględnić charakter terenu i jakie utwardzenie do danego typu terenu powinien zastosować. Teren powinien być wypoziomowany i ustabilizowany. Powierzchnia gruntu powinna być utwardzona zgodnie ze sztuką budowlaną tj. utwardzony grunt musi być większy od powierzchni zewnętrznej domku, ponadto utwardzony grunt nie może posiadać żadnych spadków.
 11. d) Zależnie od preferencji i możliwości gruntowych Zamawiający stosuje odpowiedni rodzaj podłoża.
 12. Wykonawca wskazuje, iż minimalne warunki co do wylewki powinny być bez spadków, z elementami zbrojeniowymi na wylewce, klasa betonu typ B20, grubość winna być dobrana do wagi domku oraz warunków geologicznych na nieruchomości, na której posadowiony ma być domek.
 13. Zamawiający jest zobowiązany za przygotowanie prawidłowego podłoża i jest on odpowiedzialny za jego wadliwe wykonanie.
 14. Podłoże musi być zgodne ze sztuką budowlaną w oparciu o projekt zamówionego domku z uwzględnieniem warunków geologicznych panujących na nieruchomości.
 15. W przypadku gdy wykonana przez Zamawiającego wylewka nie zachowuje poziomu, montaż domu odbędzie się wyłącznie na pisemne oświadczenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający oświadczy, iż chce kontynuacji prac, jest to równoznaczne z akceptacją faktu, iż będzie to miało wpływ na warunki techniczne domu, jego trwałość i wyższe ryzyko wad technicznych domu. Oświadczenie takie stanowi załącznik do umowy i stanowi jej integralną część.
 16. Jeżeli Zamawiający zgadza się na montaż domku na nieprawidłowo przygotowanym podłożu, o którym mowa w pkt 10 powoduje to utratę gwarancji producenta.
 17. Zamawiający obciążony jest kosztami tzw. „postojowego” 60 zł/h netto za jednego montażystę w razie stwierdzenia oczywiście wadliwie wykonanego podłoża, które wymaga dokończenia w chwili przybycia montażystów.
 18. W razie stwierdzenia oczywiście wadliwie wykonanego podłoża Zamawiający może odmówić montażu na tak przygotowanym podłożu, jednocześnie zobowiązując się do dokonania poprawek w późniejszym terminie. Zamawiający pokrywa wówczas koszty transportu, czas pracy montażystów tj. „postojowe” w wysokości 60 złotych za godzinę każdego montażysty.
 19. Płatność za dodatkowe koszty będzie odbywać się na podstawie wystawionej faktury VAT.
 20. Ponowny montaż może nastąpić po uiszczeniu w/w opłat.

 

 • §6

MONTAŻ

 1. Czas montażu uzależniony jest od danych technicznych domku oraz jego wielkości.

Wykonawca wykonuje montaż w standardowej

formie dla:

 1. a) przedmiotu umowy o wielkości 1-25m2 – w ciągu 1-2 dni,
 2. b) przedmiotu umowy o wielkości 25-50m2 – w ciągu 2-5 dni,
 3. c) przedmiotu umowy o wielkości 50-200m2 – w ciągu 5-30 dni.
 4. Długość montażu może ulec wydłużeniu w sytuacji zmiany warunków pogodowych, dojazdu do miejsca budowy czy z uwagi na zindywidualizowanych charakter przedmiotu umowy tj. ocieplenie domku, oczekiwanie na dostawę materiałów od producenta czy niestandardowy projekt.
 5. Wykonawca oświadcza, iż podany czas w pkt 1 niniejszego paragrafu jest czasem orientacyjnym, który może ulec wydłużeniu ze względu na czynniki niezależne od winy Wykonawcy.
 6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić montażystom dostęp do energii elektrycznej o napięciu 230V tj. 5 KW na fazę na czas montażu. Jeżeli zapewnienie jest niemożliwe, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wykonawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca pobiera wówczas od Zamawiającego dodatkową opłatę za pracę agregatu prądotwórczego 300 zł za każde rozpoczęte 12 godzin pracy tj. kolejna stawka 300 zł pobierana jest w chwili rozpoczęcia następnej dwunastogodzinnej pracy agregatu.
 7. Wykonanie projektów przyłączy zewnętrznych oraz samych przyłączy budynku (woda, kanalizacja, gaz, prąd) należą do zakresu Zamawiającego i nie wchodzą w zakres Umowy.
 8. Wykonawca nie wykonuje jakichkolwiek instalacji w domkach. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykonanie zgodnie z prawem budowlanym. Jeżeli instalacja narusza konstrukcję lub ma jakikolwiek wpływ na trwałość elementów to Zamawiający odpowiada za uszkodzenia i nie jest to objęte gwarancją.
 9. Elementy montażu:

-   konstrukcja ścian składana jest przez montażystów ręcznie, a gdy jest to konieczne z użyciem narzędzi, wkrętów lub innych elementów mocowania w sytuacji, gdy drewno się pręży, odkształca. Wybór sposobu należy do Wykonawcy.

-   konstrukcja podłogi wykonywana jest poprzez ułożenie desek podłogowych na legarach umocowane od góry gwoździami prążkowanymi za pomocą gwoździarki.

-   konstrukcja dachu umocowana jest od góry gwoździami prążkowanymi za pomocą gwoździarki.

-   pokrycie dachowe wykonane jest z papy podkładowej, która montowana jest bezpośrednio do połaci dachowej za pomocą gwoździ papowych z użyciem gwoździarki pneumatycznej.

-   gont bitumiczny – umocowanie od góry gwoździami papowymi z użyciem gwoździarki

pneumatycznej, bezpośrednio do połaci dachowej.

-   blachodachówka – na życzenie Zamawiającego pokrycie dachowe może być wykonane innych pokryć tj. blachodachówki.

Membrana montowana jest za pomocą zszywek połaci dachowej, łaty i kontrłaty montowane za pomocą wkrętów lub gwoździ.

Blachodachówka montowana na wkręty dedykowane do tego konkretnego typu dobrane przez producenta. W montaż wchodzą również wszelkie obróbki blacharskie jak pas nadrynnowy, gąsior dachowy.

-   rynny – montowane są bezpośrednio do domku za pomocą systemu montażowego zalecanego przez producenta orynnowania.

 1. Wykonawca zastrzega wyłączne prawo wyboru sposobu umocowania ocieplenia, elementów konstrukcji i innych usług montażowych.
 2. Zamawiający odpowiada za wybór właściwego pokrycia dachowego uwzględniając warunki atmosferyczne w danej lokalizacji, przepisy prawa oraz zalecenia producenta.
 3. Zamawiający ma świadomość, iż odporność bitumicznego pokrycia dachowego zależy od warunków panujących w danym miejscu. W przypadku gdy w danym miejscu panują trudne warunki atmosferyczne zaleca się zastosowanie trwalszych rozwiązań.
 4. Jeżeli lokalizacja domku znajduje się w miejscu narażonym na wpływ niekorzystnych czynników atmosferycznych tj. silne wiatry Zamawiający we własnym zakresie na swój koszt i ryzyko wykonuje obróbki dekarskie tj. obróbka blachą, podklejanie newralgicznych miejsc lepikiem i inne w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wiatru.
 5. Zamawiający, który nie zamówił pokrycia dachowego, ma świadomość, że nie pokrywając przedmiotu umowy naraża jego całą konstrukcję i w pełni za to odpowiada. Zamawiający nie może wówczas reklamować tak zmontowanej konstrukcji, a brak pokrycia dachowego wiąże się z utratą gwarancji.
 6. Zamawiający podczas dokonywania montażu nie może przeszkadzać, utrudniać pracy montażystom.

 

 • §7

OCIEPLENIE DOMKU

 1. Zamawiający ma możliwość wyboru montażu wraz z ociepleniem domku, który zapewni izolację cieplną. Wybór ten wskazuje w zamówieniu.
 2. Zamawiający zgodnie z projektem budowlanym lub we własnym zakresie dobiera odpowiednie warunki ocieplenia tj. dobór grubości oraz czy domek spełnia warunki całoroczne.
 3. Ocieplenie dachu – grubość ocieplenia określa Zamawiający w zamówieniu. Zakres wynosi od 5 cm do 15 cm, przy czym standardowa grubość ocieplenia to 15 cm.
 4. a) w skład ocieplenia wchodzi folia paroizolacyjna mocowana za pomocą zszywek, oraz wełna mineralna z rolki odpowiedniej grubości. Standardowy używany przez Wykonawcę współczynnik izolacji cieplnej Lambda to 0,048 W/mK.
 5. b) wykończenie za pomocą boazerii drewnianej, gdzie minimalna grubość wynosi 12 mm. Zamiennie stosowana płyta MFP gdzie minimalna grubość wynosi 6mm. Wykończenie mocowane jest za pomocą zszywek lub sztyftów.
 6. Ocieplenie podłogi – grubość ocieplenia określa Zamawiający w zamówieniu. Zakres wynosi od 5 cm do 10 cm, przy czym standardowa grubość ocieplenia to 5 cm.
 7. a) konstrukcja drewniana podwyższająca konstrukcje domku.
 8. b) w skład ocieplenia wchodzi folia paroizolacyjna mocowana za pomocą zszywek, oraz wełna mineralna z rolki. Standardowy używany przez Wykonawcę współczynnik izolacji cieplnej Lambda to 0,048 W/mK.
 9. Ocieplenie ściany – grubość ocieplenia określa Zamawiający w zamówieniu. Zakres wynosi od 5 cm do 20 cm, przy czym standardowa grubość ocieplenia to 10 cm.
 10. a) w skład ocieplenia wchodzi konstrukcja ramiaka pod ocieplenie wykonana z drewna C24 wraz z suwakami ciesielskimi, membraną oraz folią paroizolacyjna mocowana za pomocą zszywek, oraz wełna mineralna płyta/arkusz odpowiedniej grubości. Standardowy używany przez Wykonawcę współczynnik izolacji cieplnej Lambda to 0,048 W/mK.
 11. b) wykończenie za pomocą boazerii drewnianej minimalna grubość wynosi 12 mm. Zamiennie stosowana płyta MFP minimalna grubość 6 mm). Wykończenie mocowane jest za pomocą zszywek lub sztyftów.
 12. Możliwe są odstępstwa według wyboru Wykonawcy elementów przedmiotu umowy.

 

 • §8

SKŁADOWANIE ELEMENTÓW PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający aż do ukończenia montażu odpowiada za paczkę z elementami składowymi domku.
 2. Elementy przedmiotu umowy należy przechowywać w suchym miejscu, ale nie w bezpośrednim kontakcie z ziemią, zabezpieczoną przed wpływem warunków atmosferycznych (wilgocią, słońcem itp.).
 3. Zamawiający przy składowaniu elementów domku uwzględnia szczególne zabezpieczenia ze względu na rodzaj elementu przedmiotu umowy stosując się do zaleceń producenta.

 

 • §9

IMPREGNACJA

 1. Przedmiot umowy wykonany jest z drewna dostarczonego w naturalnej (nieimpregnowanej) formie.
 2. Zamawiający ma możliwość wyboru usług dodatkowych tj. zewnętrznej lub/i wewnętrznej impregnacji domku. Wybór ten wskazuje w zamówieniu.
 3. Zabieg impregnacji wewnętrznej jest jednoskładnikowy.
 4. Zabieg impregnacji zewnętrznej przebiega dwuetapowo:
 5. a) gruntowanie drewna – dokonywane jest przez ekipę montażową. Stosowany jest głęboko penetrujący grunt, służący do zabezpieczenia drewna przed owadami i grzybami.
 6. b) Impregnat – Zamawiający nakłada preparat we własnym zakresie, po dokładnym wyschnięciu gruntu drewna.
 7. Usługa impregnacji obejmuje jedną warstwę.
 8. Usługa impregnacji wykonywana jest przy użyciu pędzla lub pistoletu natryskowego. Wykonawca posiada pełną dowolność w wyborze sposobu wykonania usługi impregnacji.
 9. Zamawiający jest odpowiedzialny za odświeżanie impregnacji we własnym zakresie uwzględniając warunki atmosferyczne i związku z tym szybszą degradację drewna. Standardowo zalecane jest coroczne odświeżanie impregnacji drewna.
 10. Zamawiający podpisując protokół odbioru domku, gdzie wykonywana była impregnacja skutkuje również odbiorem tej usługi.
 11. Brak impregnacji zalecanej przez producenta skutkuje utratą gwarancji na wszystkie drewniane elementy domku. Zamawiający nie może przerzucić odpowiedzialności za kondycje drewna, skręcanie się belek, pleśni czy grzybów, jeżeli nie zabezpieczył Domku odpowiednią powłoką ochronną.
 12. Zamawiający dokonując odbioru domku traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia:
 13. a) jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
 14. b) ingerencji w konstrukcje produktu (szlifowanie, polewanie wodą itp.),
 15. c) niewłaściwego i wadliwego użytkowania,
 16. d) wystąpienia naturalnych wad i defektów wynikających z naturalnych cech drewna.

 

 • §10

OKNA I DRZWI

 1. Zamawiający przeprowadza we własnym zakresie korektę regulacji okien i drzwi po wykonanym montażu.
 2. a) drewno jest surowcem, które dostosowuje się do warunków atmosferycznych tj. występujących różnic temperatur, wilgoci, które wpływa na pracę całej konstrukcji.
 3. b) Zamawiający w trakcie odbioru Domku weryfikuje i sprawdza dokładność montażu drzwi i okien. Jeżeli Zamawiający nie posiada fachowej wiedzy, by stwierdzić poprawność wykonanej konstrukcji dokonuje odbioru przy pomocy kierownika budowy lub zaleca się skorzystanie z pomocy fachowca, który posiada taką wiedzę.
 4. Po dokonaniu odbioru i podpisaniu protokołów odbioru Zamawiający nie może skorzystać z reklamacji drzwi i okien pod względem regulacji czy uszkodzeń mechanicznych.

 

 • §11

OPAKOWANIE i UTYLIZACJA

 1. Wykonawca oświadcza stawia na działania proekologiczne. Domki Wykonawcy produkowane są z drewna, czyli naturalnego surowca, bez żadnych dodatków chemicznych.
 2. Wykonawca oświadcza, iż minimalizuje odpady, poprzez tworzenie brykietów z pozostałości w postaci ścinków i wiórów.
 3. Wykonawca dostarcza domek, w wersji do zmontowania w maksymalnie kompaktowych ładunkach, które umożliwia ograniczenie liczby transportów, a co za tym idzie korzystnie wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych spalin.
 4. Produkty dostarczane są do Zamawiającego w opakowaniach m.in. folia, drewniane palety/ stopy, plastikowe paski. Stosowane są w celu zabezpieczenia produktu w trakcie transportu oraz załadunku i rozładunku.

Opakowanie chroni również produkt na przykład przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych promieni UV.

 1. Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację opakowania po rozpakowaniu produktu. Zamawiający oświadcza, że po jego stronie pozostaje umieszczenie opakowania we właściwym kontenerze, dokonanie właściwej segregacji odpadu lub oddanie opakowania do właściwego punktu odbioru odpadów, zgodnie z Art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 poz. 797 z późniejszymi zmianami).
 2. Wykonawcy jako producentowi domków zależy na tym, aby odpady nie były składowane lub wyrzucane w miejscach do tego nie przeznaczonych. Zamawiający ma prawo zasięgnięcia informacji w co zapakowany będzie zakupiony przez niego produkt, dlatego opakowania pozostałe po rozpakowaniu i zmontowaniu przedmiotu zamówienia należy niezwłocznie poddać recyklingowi/ utylizacji/ odzyskowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez firmy do tego uprawnione.

 

 • §12

CERTYFIKAT I GWARANCJA

 1. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem Wykonawcy, który dostępny jest na stronie internetowej www.domydrewnianeszczecin.pl oraz akceptuje warunki gwarancji. Gwarancji nie podlegają: regulacja drzwi i okien, uszkodzenia produktu wynikające z zaniedbań Zamawiającego i nieprawidłowej eksploatacji.
 2. Gwarancja udzielona jest przez producenta poszczególnych elementów przedmiotu umowy. Czas trwania oraz zasady reklamacji określa producent.
 3. Przedmiot umowy wykonany jest z naturalnego drewna świerkowego. W związku z tym gwarancja nie obejmuje:
 4. a) właściwości drewna jako materiału naturalnego,
 5. b) drewnianych elementów już pomalowanych (przetworzonych – przy pomocy środka do impregnacji drewna).
 6. c) uszkodzeń powstałych przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez Zamawiającego, uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 7. d) wad i uszkodzeń (z którymi Zamawiający zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,
 8. e) różnej intensywności wybarwienia oraz zmian koloru na powierzchni elementów poddanych impregnacji próżniowo-ciśnieniowej (jeżeli była wykonana), które występują z uwagi na naturalne cechy struktury drewna lub spowodowane są działaniem warunków atmosferycznych,
 9. f) drewnianych elementów zawierających sęki mogące wypaść które nie stwarzają zagrożenia dla stabilności domku.
 10. g) różnic odcieni drewna spowodowanych różnicami struktury drewna, które nie wpływają na trwałość drewna.
 11. h) drewnianych elementów zawierających pęknięcia/ szpary (spowodowane wyschnięciem), które nie przechodzą na wylot i nie wpływają na strukturę domku.
 12. i) skręconych (odkształconych) drewnianych elementów, które mogą jednak zostać zamontowane.
 13. j) desek dachowych i podłogowych które mogą mieć na swojej powierzchni nie strugane obszary, różnice w kolorze i ubytki.
 14. k) reklamacji wynikających z wprowadzenia zmian w domku z własnej inicjatywy.
 15. l) uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,
 16. m) uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 17. n) uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia,
 18. o) zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,
 19. p) zmian w stopniu połysku i odcieniach kolorów wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na elementy poddane malowaniu powierzchniowo-dekoracyjnemu,
 20. q) szorstkich powierzchni w okolicach sęków mimo dokładnej obróbki drewna, oraz w przypadku obróbki drewna w ruchu przeciwnym niż kierunek przebiegu włókien drzewnych,
 21. r) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zainstalowania, działania siły wyższej lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych,
 22. s) korozji elementów złącznych, sprzętu lub jakiegokolwiek innego materiału (innych materiałów) lub jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z takiego zdarzenia,
 23. t) szarzenia produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna,
 24. u) defektów powstałych w wyniku błędnego składowania produktów, które są niezgodne z zaleceniami producenta,
 25. v) naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, kora, otwory po insektach, wycieki żywiczne, wykwity solne i przebarwienia od impregnatu, przebarwienia, odkształcenia i pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego w elementach, sęki,
 26. w) zadziorów drzewnych pojawiających się w wyniku użytkowania na krawędziach produktów,
 27. x) odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych nie wpływających na właściwości użytkowe.

 

 • §13

ZASTRZEŻENIA

 1. Wykonawca zastrzega, że przez wzgląd na zmiany w procesie produkcyjnym i ciągłe doskonalenie produktów, gotowy domek może nieznacznie różnić się od wzoru prezentowanego na zdjęciach, na co Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany mogą dotyczyć elementów wykończeniowych i ozdobnych w rodzaju zastrzałów, szprosów itp. Jednocześnie, zmiana w tym zakresie nie jest traktowana jako zmiana niniejszej Umowy.
 2. Wykonawca zastrzega, że występujące naturalne wady drewna, z którego wykonano domek, stanowią jego naturalne cechy i nie są wadami domku. Drewno jest surowcem, który posiada naturalne wady. Wpływ warunków atmosferycznych, zmiany temperatury, wilgotność powietrza wpływają na powstawanie tych specyficznych cech. Do naturalnych wad drewna zaliczamy m.in. rysy i pęknięcia, kieszenie żywiczne oraz wycieki żywicy, przeszarzenia, zmiany odcieni, przebarwienia, sęki, szorstkość, chropowatość powierzchni, zabarwienie - różnica odcieni, wybarwienia solno-żywiczne, wahania wymiarów. Wskazane w zdaniu poprzedzającym cechy nie mogą być podstawą reklamacji Zamawiającego.
 3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku występowania silnych wiatrów konieczne jest zabezpieczenie zewnętrznych brzegów pokrycia dachowego specjalnym opierzeniem bądź wykonanie dodatkowego zabezpieczenia newralgicznych punktów lepikiem lub smołą. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zamawiającego powstałe na skutek niedokonania zabezpieczeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
 4. Wskazując na silny wiatr ma się na względzie każdy inny silniejszy niż wiatr stały, umiarkowany z uwzględnieniem strefy wiatrowej w jakiej znajduje się budynek. Szczególne narażone na silne, zmienne i porywiste wiatry są tereny morskie i przybrzeżne wystawione na otwarte morze, jeziora lub tereny płaskie, poziome, o nieznacznej roślinności i bez przeszkód terenowych, tereny o niskiej roślinności takie jak trawa i o pojedynczych przeszkodach tj. drzewa, budynki, tereny górzyste nieosłonięte, obszary pasm górskich. Do silnych wiatrów zaliczyć należy również nagłe wiatry i alerty przekazywane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
 5. Do momentu zapłaty całkowitej ceny wskazanej w Umowie (rozliczenia Stron), domki określone w Umowie pozostają własnością Wykonawcy.
 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem wyrobu użytkowaniem oraz za wady spowodowane warunkami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi, na które Wykonawca nie ma wpływu.
 7. Wykonawca zastrzega, że nie odpowiada za proces budowlany Zamawiającego i nie weryfikuje go pod względem prawnobudowlanym.
 8. Zamawiający odpowiada we własnym zakresie za wymogi narzucane przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne organy państwowe do których będzie wykorzystywany Domek, tj. wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz sanitarno-techniczne i inne.
 9. Grubość, szerokość oraz falistość elementów są dopuszczalne w granicach odchyłek i tolerancji wymiarowej tarcicy zgodnie ze specyfikacją techniczną dostawcy drewna.

 

 • §14

KORYGOWANIE FAKTUR

Wykonawca ustala, iż faktury korygujące będą

wystawiane po zawarciu porozumienia:

 

 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w sprawie przedłużenia obowiązywania do dnia 31 grudnia 2021 r. zasad rozliczenia faktur korygujących
 2. Dostawca towarów (Świadczący Usługi) zawiera niniejsze porozumienie z Nabywcą towarów (Usługobiorcą) dotyczące stosowania obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r. zasad rozliczenia faktur korygujących określonych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 3. Niniejsze porozumienie dotyczy faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania (art. 29a ust 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze (art. 29a ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
 4. Rezygnacja ze stosowania zasad rozliczania faktur korygujących, o których mowa w §1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym którakolwiek ze stron niniejszego porozumienia dokona jego wypowiedzenia oraz nastąpi pisemne uzgodnienie przez strony rozwiązania niniejszego porozumienia.

 

 • §15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych umową lub OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory niedające się rozstrzygnąć w drodze uzgodnień będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 3. Wykonawca zastrzega możliwość zmiany OWU lub wydania nowych ogólnych warunków umowy w trakcie trwania Umowy. Zamawiającego wiążą OWU obowiązujące na dzień podpisania Umowy.
 4. OWU wchodzą w życie z dniem 01/01/2023 roku i znajdują zastosowanie do Umów zawieranych od dnia ich wejścia w życie, chyba że strony Umowy zgodnie postanawiają inaczej.
 5. OWU stanowi załącznik do Umowy i jest jej integralną częścią.